Autumn General Assembly - Tuesday 8th November, 17.00-19.00, in Lipsius 123

Nederlandse versie hieronder.


The agenda will focus on how to build on our previous victories in order to address the following issues at Leiden University:

  • Continued attempts at casualization

  • Structural overwork

  • Intransparency


As the new term gets going in earnest, Casual Leiden is inviting you to participate in our Autumn General Assembly. The assembly is open to all Leiden University staff and will be an opportunity to discuss the situation for casual members of staff, the victories we have achieved, and how to take the campaign further.


Over the last year, hundreds of temporary contracts have been made permanent. Our campaign, alongside those in other institutions, has forced managers to implement labour law, while also increasing the pressure on unions and employers to put the issue of insecure and temporary work front and centre of their negotiations. These achievements are important. They are the outcome of all of our collective hard work.


Yet, the struggle continues and much remains to be done.


Since the beginning of the term (and throughout the summer), new patterns of exploitation are already becoming clear. Colleagues are being forced to accept demotions to allow their managers to avoid having to implement labour law and making them permanent. If they refuse, their contracts are not renewed. So-called draaideurconstructies (asking people to leave for a number of months before coming back to their same job, to avoid making them permanent) have still not disappeared, while little-to-no changes have been made in tackling overwork despite the recent influx of new finances. Transparency also remains an issue. It is, for example, often not communicated at all why some contracts were made permanent while others weren't.


Managers are openly discussing their discontent with those newly made permanent in general staff meetings, making it sound like they somehow ‘jumped the line’ unfairly, rather than having been awarded what they were owed. This serves to justify new managerial tricks to avoid making those carrying out structural work permanent, and to penalise those programmes who have properly implemented labour law in further hiring rounds.


What’s more, while the union has agreed to carry out a national research project alongside universities as a precondition to further negotiations, it remains our task to ensure that this actually happens and does not become another to delay the issue indefinitely. So far, we have received little indications as to how this is being implemented, if at all.


To discuss these issues and what we can collectively do about them, join us on Tuesday 8th November, 17.00-19.00, in Lipsius 123. Casual Leiden will also invite the campus union representatives and their members to come along and take part.Casual Leiden Algemene Najaarsbijeenkomst - dinsdag 8 november, 17.00-19.00 uur, in Lipsius 123


Op de agenda staat hoe we onze successen van voirg jaar gebruikem om een hernieuwde campagne te voeren om de volgende issues aan de Universiteit Leiden aan te pakken:

  • Nog voortdurende pogingen tot flexibilisering

  • Structureel overwerk

  • Gebrek aan transparantie


Nu het nieuwe semester van start is gegaan, nodigt Casual Leiden je uit om deel te nemen aan onze Algemene Najaarsbijeenkomst. De vergadering staat open voor alle medewerkers van de Universiteit Leiden en is een gelegenheid om de huidige situatie van tijdelijke werknemers te bespreken, de overwinningen die we het laatste jaar hebben behaald, en hoe de campagne vanaf hier verder gaat.


Het afgelopen jaar zijn honderden tijdelijke contracten in vaste aanstellingen omgezet. Onze campagne, samen met die van onze collega's in andere instellingen, heeft managers gedwongen om het arbeidsrecht toe te passen, terwijl ook de druk op vakbonden en werkgevers is toegenomen om de kwestie van onzeker en tijdelijk werk centraal te stellen in hun onderhandelingen. Deze resultaten zijn belangrijk. Ze zijn de uitkomst van onze collectieve strijd.


Maar de strijd gaat door en er is nog veel te doen.


Sinds het begin van het semester (en gedurende de zomer) worden nieuwe patronen van uitbuiting al duidelijk. Collega's worden gedwongen demoties te accepteren zodat managers de arbeidswetgeving kunnen voorkomen en ze niet in vaste dienst aannemen. Als zij weigeren, worden hun contracten niet verlengd. De zogenaamde draaideurconstructies (waarbij mensen wordt gevraagd een aantal maanden met verlof te gaan alvorens terug te keren naar dezelfde baan om een vaste aanstelling te voorkomen) zijn nog steeds niet verdwenen, terwijl er ondanks de recente instroom van nieuwe financiën weinig tot niets is veranderd in de aanpak van overwerk. Ook het gebrek aan transparantie blijft een probleem. Er wordt bijvoorbeeld vaak helemaal niet gecommuniceerd waarom sommige contracten permanent zijn gemaakt en andere niet.


Managers bespreken in algemene personeelsvergaderingen openlijk hun ongenoegen over degenen die dankzij onze campagne een vaste aanstelling hebben gekregen - waarbij het lijkt alsof zij op de een of andere manier ten onrechte hun vaste contracten hebben ontvangt, in plaats van dat zij hebben gekregen waar zij al langer recht op hadden. Dit dient dan als rechtvaardiging voor nieuwe managementtrucs om degenen die structureel werk verrichten niet in vaste dienst te nemen, en om de programma's die het arbeidsrecht correct hebben toegepast bij verdere wervingsrondes te bestraffen.


Bovendien heeft de vakbond weliswaar ingestemd met het uitvoeren van een nationaal onderzoeksproject, samen met de universiteiten, als voorwaarde voor verdere onderhandelingen, maar het blijft onze taak om ervoor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt en niet een zoveelste poging wordt om de kwestie eindeloos te vertragen. Tot dusver hebben wij weinig signalen gekregen over de wijze waarop dit onderzoek wordt uitgevoerd, en of het wel gebeurt.


Om deze kwesties te bespreken en wat we er collectief aan kunnen doen, kom op dinsdag 8 november van 17.00-19.00 uur naar Lipsius 123. Casual Leiden zal ook de vakbondsvertegenwoordigers op campus en hun leden uitnodigen om deel te nemen.