Academie-Kus

AcademieKus 2022

[English below]

Wie was er in staat om meer vaste aanstellingen voor docenten aan de universiteiten te realiseren en wint de AcademieKus 2022? Nomineer jouw favoriete instelling, afdeling of persoon vóór 1 februari 2022 via academieKus@aob.nl

Ieder jaar reikt de AOb op Valentijnsdag een prijs uit voor iemand die zich buitengewoon heeft ingezet voor arbeidsomstandigheden in het hoger onderwijs. Het afgelopen jaar heeft een alliantie van de actiegroepen waaronder Casual Academy en 0.7 met de AOb sector WO&O de zorgwekkende groei van het aantal docenten op tijdelijke contracten aan Nederlandse universiteiten stevig op de agenda gezet.

Ondanks de cao afspraak dat het dienstverband in principe wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij een dienstverband voor bepaalde tijd noodzakelijk wordt geacht, is het aantal docenten op tijdelijke contracten de afgelopen jaren sterk toegenomen. Naast de onzekerheid die deze contracten teweeg brengen, zijn de aanstellingen meestal snippercontracten van niet meer dan 28 uur per week (0.7 fte), of vaak nog minder dan dat. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor deze vorm van slecht werkgeverschap, en zijn er steeds meer mensen die zich hier tegen uitspreken.

Daarom heeft het AOb dit jaar de handen ineengeslagen met actiegroepen Casual Academy en 0.7 om de academieKus uit te reiken aan een initiatief op een Nederlandse universiteit dat concreet heeft geleid tot meer vaste contracten. Het kan gaan om een persoon, een organisatie, een campagne, een project of een verandering van personeelsbeleid. De jury is op zoek naar voorbeelden uit de praktijk die aantonen dat een goed personeelsbeleid wel degelijk mogelijk is. Wordt op jouw afdeling de stabiliteit geboden aan docenten die ze nodig hebben om te kunnen floreren? Had jij bij het verlaten van je werkgever het gevoel dat je een nieuwe stap zette, niet dat je afgedankt werd? Is jouw werkgever gestopt met kleinere contracten dan 0.8 aan te bieden? Of werkt jouw opleiding met een ruime vaste groep van ervaren docenten om jaarlijkse fluctuaties in studentenaantallen en behoefte aan onderwijsvervanging op te vangen?

Uit alle ontvankelijke nominaties zal de winnaar via loting worden bepaald. Met de loting nemen de AOb, Casual Academy en 0.7 afstand van de sfeer van competitie en prijzen die onze sector plaagt. In plaats daarvan is de AcademieKus een moment om stil te staan bij alle positieve initiatieven voor goede arbeidsomstandigheden in het hoger onderwijs. Alle genomineerden zullen daarbij in het zonnetje gezet worden. Nominaties kunnen ingediend worden door een email te sturen aan academieKus@aob.nl onder vermelding van de genomineerde en een beknopte motivatie.

Eerdere edities:

AcademiX 2022

Who was able to achieve more permanent positions for lecturers at the Dutch universities and wins the AcademiX, 2022? Nominate your favorite institution, department or person before February 1st, 2022, via academieKus@aob.nl

Every year on Valentine’s day, the AOb presents an award for someone who has made an extraordinary contribution to working conditions in higher education. During the past year, an alliance of the action groups, including Casual Academy and 0.7 with the AOb sector AE&R has put the worrying growth of the number of lecturers on fixed-term contracts at Dutch universities firmly on the agenda.

Despite the collective bargaining agreement that employment is in principle for an indefinite period unless a fixed-term contract is deemed necessary, the number of teachers on fixed-term contracts has increased substantially in recent years. In addition to the uncertainty these contracts create, the appointments are usually part-time positions with no more than 28 paid hours per week (0.7 fte) or often even less than that. Fortunately, there is increasing resistance against these examples of bad employment practices, and more and more people are speaking out against it.

That is why this year the AOb has joined forces with action groups Casual Academy and 0.7 to award the AcademiX or “academy-Kiss” to an initiative at a Dutch university that has led to more permanent contracts. The initiative may involve a person, an organization, a campaign, a project, or a change in personnel policy. The jury is looking for examples that show that a good hiring policy is indeed possible. Does your department provide teaching staff with the stability they need to thrive? When you left your employer, did you feel like you were taking a new step instead of feeling discarded? Did your employer stop offering contracts smaller than 0.8? Or does your program work with a large permanent group of experienced lecturers that handle annual fluctuations in student numbers and replacement needs?

From all the eligible nominations, the winner will be determined by drawing lots. With the draw, the AOb, Casual Academy and 0.7 are distancing themselves from the atmosphere of competition and prizes that plagues our sector. Instead, the AcademyX is a moment to reflect on all the positive initiatives for good working conditions in higher education. All nominees will be put in the spotlight in the process. Nominations can be submitted by sending an email to academieKus@aob.nl mentioning the nominee and a brief motivation.


Previous editions: